Tipus de textura

Com hem vist anteriorment, la textura musical és la manera com es relacionen entre sí les diferents veus d’una obra polifònica. Aquesta relació es pot sintetitzar en tres fórmules diferents:

a) L’homofonia: Les veus es mouen alhora però amb diferents notes.

b) El contrapunt: Cada veu es desenvolupa la seva pròpia línia melòdica, en una mena de percussió o imitació recíproca.

c) La melodia acompanyada: Hi ha una veu que destaca clarament entre les altres, les quals assumeixen una funció d’acompanyament més o menys estàtic.

Escolta les següents audicions i digues quina textura creus que tenen.

Audició número 1

Audició número 2

Audició número 3