Audició 2: Batucada

Com hem vist, la música té moltes funcions, una de les quals és l’emocional: La música excita i canalitza el comportament de les multituds, com es pot comprovar en celebracions festives multitudinàries, com per exemple, el carnavals de Rio de Janeiro.

La samba és un estil que conjuga el cant i el ball, els orígens del qual es troben a l’Àfrica. La samba, tal com la coneixem, va sorgir al principi del segle XX a Rio de Janeiro. En l’actualitat s’ha convertit en la manifestació musical més caracterísitca del Brasil.

L’acompanyament rítmic de la samba el duen a terme les batucades, grups d’instruments de percussió els components dels quals reben el nom de batuqueiros.

Ara escoltarem un exemple de batucada:

Batucada

En les batucades intervenen diversos instruments que eleboren complicades polirítmies. Aquests són l’agogó, la cuica, el tamborin i el ganzá.

Busca una imatge de cadascun d’aquests instruments, de què està format i com es toca.